Luar Negeri

Kunjugan Luar Negeri ( Turkey-Gambia-Malaysia

Ikram Mosleh Malaysia

Akademi Pengajian Islam Univ Malaysia

AMRAS Malaysia

IPG Darul Aman Malaysia

Surau Kementerian Kerja Malaysia

CEO Museum Buya HAMKA di Malaysia

Ainoon Bisnis School Malaysia

Suntisya Widyah School Thailand

Negeri Sembilan Malaysia

Selangor Malaysia